หางานราชการ อาชีพที่มั่นคง…!!!

ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นครั้งแรก ให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผู้มีความรู้และความสามารถเข้ารับราชการ โดยกำหนดให้มีข้าราชการ 3 ประเภท คือ

1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ ข้าราชการที่รัฐบาลบรรจุแต่งตั้งไว้ตามระเบียบฯ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นสัญญาบัตร (รองอำมาตย์ตรีขึ้นไป) และชั้นราชบุรุษ

2.ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลที่รัฐบาลจ้างไว้ให้ทำการเฉพาะอย่าง หรือระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแต่พ.ศ. 2518เป็นต้นมา เปลี่ยนให้เรียกว่าลูกจ้างประจำ

3.เสมียนพนักงาน คือ ข้าราชการชั้นต่ำ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามอัตราที่ตั้งไว้

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานราชการสำหรับคนที่ต้องการหางานราชการในการประกอบอาชีพกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คนพิการ)

รายละเอียดระดับการศึกษา : ปวช. ,ปวท. ,ปวส. ,อนุปริญญา

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 11,280-13,800

ติดต่อ – สอบถาม : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200 เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 อัพเดทเมื่อวันที่ 19/10/2561

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน ทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน 15,000

ติดต่อ – สอบถาม : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อัพเดทเมื่อวันที่ 19/10/2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา (ไม่ต้องผ่านภาค ก )

รายละเอียดระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมโยธา

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 19,500

ติดต่อ – สอบถาม : กรมโยธาธิการและผังเมือง 218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-3456-4195 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-29 ตุลาคม 2561 อัพเดทเมื่อวันที่ 15/10/2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ไม่ต้องผ่านภาค ก )

รายละเอียดระดับการศึกษา :  รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พร้อมทั้ง ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ของกรมฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 18,000

ติดต่อ – สอบถาม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถ.นนทบุรี สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 อัพเดทเมื่อวันที่ 15/10/2561