เปิดรับสมัครผู้ หางานครูอัตราจ้าง ประจำสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

หางานครูอัตราจ้าง เป็นอาชีพที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการไทย ในอดีตมีชื่อเรียกว่า “ข้าราชการครู” ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธลับของชาติให้เป็นไปตามสังคมกำหนด ภารกิจที่ครูพึงกระทำในฐานะผู้ใช้อาวุธลับของชาติ เช่น ปลูกฝังให้ศิษย์จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้ศิษย์ยึดมั่นในประชาธิปไตย  ปลูกฝังให้ศิษย์มีความซื่อสัตย์ ประเทศใดมีครูที่มีคุณภาพดี หางานครูอัตราจ้าง ครูเป็นบุคคลที่มีความเก่งมีความสามารถ เป็นผู้นำของชาติบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน ภารกิจที่ครูพึงกระทำหรือจำเป็นต้องกระทำในฐานะทหารเอกของชาติ เช่น เป็นผู้นำด้านระเบียบพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชมท้องถิ่น เป็นผู้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนแก่ชุมชน ประเทศนั้นก็สามารถที่จะผลิตบุคคลากร เป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคมประชาชาติ ที่มีคุณภาพ ทำให้การพัฒนาประเทศให้เจริญทั้งทางด้านวัตถุ ภารกิจที่ครูพึงกระทำหรือจำเป็นต้องกระทำในฐานะผู้สร้างโลก และจิตใจทำได้ ไม่ใช่เรื่องยาก อาจกล่าวได้ว่า ครู นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญ ครูที่ดี หางานครูอัตราจ้าง มีคุณภาพย่อมสามารถที่จะผลิตศิษย์ที่มีคุณภาพ สอนให้ศิษย์ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สอนให้ศิษย์สามัคคี และสอนให้ศิษย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

หางานครูอัตราจ้าง
หางานครูอัตราจ้าง

– หางานครูอัตราจ้างสามารถสรุปความได้ว่า อาชีพครู และผู้ที่ทำงานเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ มีมาก และแต่ละ สาขาวิชาก็จะมีครูเฉพาะสาขาวิชาทำการสอนในวิชานั้น ๆ อยู่ นักเรียนจะมีโอกาสได้ เรียนกับครูหลาย ๆ คน ทำให้ความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนลดน้อยลง นักเรียนจะ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าความสำคัญของครูเท่าใดนัก เป็นสาขาอาชีพและเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ความสำคัญของครูในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงความสำคัญของครูมิได้ลดน้อยลงไปเลย หางานครูอัตราจ้างครูยังคงมีบทบาทและ ความสำคัญอยู่เสมอ เพียงแต่คนบางกลุ่มมิได้เห็นว่าครูมีความสำคัญต่อตนเช่นเดียวกับ ลูก ศิษย์ในสมัยก่อน เพราะว่ารับผิดชอบหน้าที่ภาระที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับครู ครูที่ดีต้องทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นต้องสามารถให้บริการการแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย หางานครูอัตราจ้าง ในการเป็นแม่พิมพ์ให้ลูกหลานเยาวชนของเรา เติมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีจิตใจที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป

– หางานครูอัตราจ้างผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้ศิษย์ของตนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ครูต้องคำนึงถึงสติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคลิกภาพของศิษย์ด้วย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ โดยการจัดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร หางานครูอัตราจ้างมีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอน นักเรียน ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ เพื่อจะได้ทราบว่า ศิษย์ได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดแล้ว การประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในวันหน้า โดยวิธีในการสอน หางานครูอัตราจ้างจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ครูในยุคปัจจุบันจะต้องนำเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ในโลกกว้างที่หลากหลายมากขึ้น สำหรับคุณลักษณะ หางานครูอัตราจ้างที่จำเป็นสำหรับครูที่มีผู้รวบรวมไว้มีหลายประการ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นที่สุดและขาดไม่ได้สำหรับครูนั่นคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาที่สอน ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

– หางานครูอัตราจ้างแน่นอนในเมื่อการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการศึกษานั่นคือ ครู ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต ครูย่อมมีความสำคัญต่อสังคม สอนเพราะคิดว่าการสอนเป็นเรื่องสนุก ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและจิตใจ รู้จักบำรุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนเป็นแรงบันดาลใจให้ครูรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาสู่ห้องเรียน แน่นอนว่าพวกเขาส่วนใหญ่เรียกร้องอิสระในการเรียนการสอนมากกว่านี้ หางานครูอัตราจ้างความเป็นผู้มีความริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงาน ประเทศชาติและแม้แต่โลกกล่าวคือ ตราบใดที่สังคมมนุษย์ยังสามารถผลิตสมาชิกใหม่ให้สังคม ทั้งแนวทางและเป้าหมายในการจัดการศึกษาและอบรมสั่งสอนนักเรียน ของสถานศึกษาทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติด้วยเช่นกัน ความต้องการครูก็จะยังมีอยู่ตลอดไปมีข้อจำกัดอยู่แต่เพียงในเรื่องจำนวนและความสามารถของครูในด้านต่างๆ หางานครูอัตราจ้างในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทั้งหลายได้รู้จักและเข้าใจในหลักจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับใด ดังนั้นผู้บริหารจึงมีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่กำหนดไว้สำหรับอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษาครบทุกข้อ ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นความต้องการใช้ครูจึงต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้วย

โดยพื้นฐานของอาชีพ หางานครูอัตราจ้างสั่งสอนคน แบบอย่างที่ดีของศิษย์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคม ธรรมชาติของอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ ฉะนั้นผู้ดำเนินอาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องเป็นตัวแบบอย่างของศิษย์ ต้องรับผิดชอบพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดีที่พึงปรารถนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งในสังกัดคุรุสภาและรวมถึงผู้สอนในสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สอนในสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นๆ ด้วย เอกลักษณ์ของครูเป็นลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพครู หางานครูอัตราจ้างที่มีคุณลักษณะบางอย่างที่พิเศษนอกเหนือจากวิชาชีพอื่นๆนั่นเอง และให้เป็นคนดีมีความรู้สามารถได้นั้น แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับครูที่ดีว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอย่างไรนั้น มีนานาทัศนะทั้งจากแนวคิดทางวัฒนธรรมความเชื่อแบบไทย ทัศนะความคิดจากวงการการศึกษาตะวันตก ตลอดจนผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่างๆ ลักษณะของครูที่ดีเป็นอย่างไรนั้น ครูจะต้องเป็นคนดี เป็นคนที่มีค่านิยมที่เหมาะสมกับความเป็นครู การเป็นบุคคลที่มีความหนักแน่นมั่นคง ทั้งในด้านของจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง ที่จะดำรงตนอยู่ใน หางานครูอัตราจ้างความดีไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา และความหนักแน่นในด้านของความรอบรู้ธรรม ถ้าสำรวจศึกษาตนเองพบว่ายังมีอะไรไม่เหมาะก็จำต้องปรับปรุงหรือสั่งสมพัฒนาขึ้นใหม่ให้จงได้