ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อม

ช่างเชื่อม หมายถึงผู้ที่ทำการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างเชื่อม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ระดับ 1 หมายถึง ช่างเชื่อมผู้ที่สามารถเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้องที่เป็นแนวเชื่อมฟิลเล็ท(Fillet Weld) ทั้งในลักษณะการเชื่อมเหล็กแผ่นกับเหล็กแผ่น และเหล็กแผ่นกับท่อ ในตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆ ได้ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐาน ISO 9606-1โดยมีคุณภาพของรอยเชื่อม ระดับ B Class ตามมาตรฐาน ISO 5817

ระดับ 2 หมายถึง ช่างเชื่อมผู้ที่สามารถเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือ เหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึ่งใช้แท่ง ทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้องที่เป็นแนวเชื่อมต่อชน (Butt – Weld) ในลักษณะการเชื่อมเหล็กแผ่นกับเหล็กแผ่น ในตำแหน่งท่าเชื่อม ต่างๆ ได้ทุกตำแหน่ง ตามมาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของรอยเชื่อม ระดับ B Class ตามมาตรฐาน ISO 5817

ระดับ 3 หมายถึง ช่างเชื่อมผู้ที่สามารถเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือ เหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติโดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึ่งใช้แท่ง ทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้องที่เป็นแนวเชื่อมต่อชน (Butt – Weld) ในลักษณะการเชื่อมท่อ ในต าแหน่งท่าเชื่อมต่างๆ ได้ทุกต าแหน่ง ตามมาตรฐาน ISO 9606-1 โดยมีคุณภาพของรอยเชื่อม ระดับ B Class ตาม มาตรฐาน ISO 5817

ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเชื่อมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 ได้แก่ ความรู้ประกอบด้วยขอบเขตความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน (1) ประเภทของอุบัติเหตุต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้น ได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของการท างาน การรู้สาเหตุและขั้นตอนต่างๆจะสามารถนำมาใช้ป้องกันอุบัติเหตุได้

(2) สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและการระเบิดมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ชนิดของเครื่องดับเพลิงและข้อแนะนำการใช้คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อม ระดับ 1 (ภาคความรู้)

(3) การรู้จักใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย แว่นตาเชื่อม หน้ากากเชื่อม ถุงมือ เอี๊ยมกันไฟ รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันหูกรองอากาศ ป้องกันศีรษะ

(4) การตรวจสอบสถานที่ท างานส าหรับความ ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของการท างานเชื่อม หลักการในการจัดการและ การรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน

(5) หลักการในการใช้เครื่องมือ (Hand Tools)และเครื่องมือกล (Power Tools) อย่างปลอดภัย

(6) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากไฟไหม้บาดเจ็บ เล็กน้อยและบาดเจ็บสาหัส

(7) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการดูแลบุคคลบาดเจ็บจากไฟฟ้าดูด ซึ่งจะรวมถึงการปั้มหัวใจ (Coronary PulmonaryResuscitation : CPR)

(8) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้ได้รับควัน ไอระเหย และแก๊สที่เป็นพิษ

(9) กฎระเบียบที่สัมพันธ์กับภาวการณ์ท างานความปลอดภัย การถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ พื้นที่ทำางาน

ในการเชื่อมและตัดต้องมีความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด(Welding and Cutting Safety) ดังนี้

(1) มาตรการป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการเกิดไฟฟ้าดูดรังสีไหม้ผิวหนังและตา การบาดเจ็บจากโลหะร้อน สะเก็ดจากการตัดแก๊สและเชื่อม ควันที่ออกมาจากการเผาไหม้ของไอระเหยของโลหะเติมและชิ้นงานเชื่อม

(2) มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยขณะทำงานใกล้วัสดุติดไฟ

(3) การเกิดแก๊สพิษเนื่องจากการเชื่อมและการ ตัดแก๊ส การบาดเจ็บของช่างเชื่อมจากแก๊สพิษที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมและการ ตัดแก๊ส

(4) มาตรการป้องกันในการใช้ท่อแก๊สความดันสูง

(5) มาตรการป้องกันการเกิดอันตรายขณะ ทำงานใกล้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ทำการเชื่อม

ความรู้การใช้เครื่องมือวัด (Measuring Tools) (1) การใช้เครื่องมือร่างแบบ เช่น สายวัดระยะ ฉาก บรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาลิปเปอร์โปรแทรกเตอร์ระดับน้ำและบรรทัดอ่อน (2) การใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิเช่น ที่วัดแบบ สัมผัส (Contact Pyrometer) ชอล์ควัดอุณหภูมิสีวัดอุณหภูมิและเทอร์โม คัปเปิ้ล (3) การใช้อุปกรณ์การวัดแนวเชื่อม (เกจวัด แว่นขยาย ไฟฉาย กระจกเงา ฯลฯ) (4) การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือวัด

การใช้เครื่องมือทั่วไป (Hand Tools) (1) คีม คีมล็อค แคลมป์ปากกา (2) ตะไบและเลื่อยมือ (3) ค้อน และสกัด (4) ดอกสว่านและเครื่องเจาะ (5) ประแจต่างๆ (6) ชะแลง ลิ่ม แม่แรงยกของ (7) แปรงลวด (8) หินเจีย (Hand Grinder) (9) การดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือ

การใช้เครื่องมือกล (Power Tools) คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อม ระดับ 1 (ภาคความรู้) 5 (1) เครื่องเจียแท่งทังสเตนอิเล็กโทรด (2) เครื่องขัดผิวโลหะ (3) เครื่องกดไฮดรอลิกส์ (4) เครื่องทดสอบการดัดงอ (5) เครื่องตัดชิ้นงานและเครื่องเลื่อย (4) อุปกรณ์จับยึด (7) เครื่องดูดควัน (8) การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือกล