การวางแผนการพัฒนาอาชีพสายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งที่คู่กันไป ความถนัดนี้อาจสังเกตได้จากการที่บุคคลทำกิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้ว ทำได้ดี คล่องแคล่ว ทำแล้วประสบความสำเร็จในอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจทำงานไปแบบขอไปที ทำงานไปวันๆ ไม่ได้อยากพัฒนาตนเอง การที่จะดูว่าสติปัญญาหรือความสามารถดีไม่ดี อาจดูได้จากระดับคะแนนหรือผลการเรียนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยนี้ค่อนข้างมีความสำคัญกับคนยุคใหม่เป็นอย่างมาก ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตขั้นพื้นฐานจะถูกนำไปขายในลักษณะที่เป็นวัตถุดิบ มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพได้มากกว่าด้วย การปฎิวัติทางอาชีพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและวงกว้าง

เพราะเมื่อเราได้ทำงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่รักที่ชอบแล้ว ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของเราได้ในระยะเวลาอันสั้น การพัฒนาตนเองจะก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จเกิดคาดได้ด้วยซ้ำ ในขณะเดียวกันหากทำงานที่ไม่รัก ไม่ชอบ จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพภายนอก การพัฒนาในวิชาชีพอาจสูญเปล่า หรือน้อยลง ศักยภาพบุคคลหรือองค์กรจะลดลงตาม อย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี้ อาชีพเพราะปลูกจึงเป็นอาชีพหลักกระจายอยู่ทั่วไปในเขตชนบท อาจส่งผลกระทบต่อวิชาชีพทุกวิชาชีพที่กระตุ้นให้ต้องเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

                พภายในที่ควรพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ประสบผลส าเร็จ นโยบายแทรกแซงเศรษฐกิจแบบกระทันหัน, การแบนสินค้าหรือการบริโภคอย่างกระทันหัน, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความจริงใจ หรือแม้แต่การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้บริหารที่มีความสามารถ บุคลิกภาพภายนอกเพราะเป็นการสั่งสมของจิตใต้ส านึก สิ่งเหล่านี้สามารถกระทบต่อองค์กรและการพัฒนาอาชีพในองค์กรได้ทั้งสิ้น ต้องใช้เวลาและความอดทน จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง มีรายได้เป็นกำไรจากการขายสินค้า หลายอาชีพอาจหมดไป ในขณะที่อาจมีหลายอาชีพใหม่เกิดขึ้น

หลักการทำงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กร

การพัฒนาอาชีพ (Career Development) มีคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตลอดจนศักยภาพดีทุกอย่าง องค์กรต้องการพัฒนาหรือผลักดันให้ก้าวหน้า แต่พนักงานคนนั้นกลับไม่ยอมรับหรือกลัวการพัฒนา อยากอยู่ในจุดเดิมเพื่อทำงานอย่างสบายใจ  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ก็อาจทำให้เกิดอุปสรรค์ต่อการพัฒนาวิชาชีพได้ ในขณะที่พนักงานที่มีเป้าหมายในวิชาชีพชัดเจน บุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจากสภาพภายนอกของบุคคล ต้องการพัฒนาตนเองให้เก่งยิ่งๆ ขึ้น หรือมีความปรารถนาที่จะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองประสบความสำเร็จ รู้จักข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อ คนที่มีความต้องการชัดเจน ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมนี้ การศึกษาเป็นปัจจัยค่อนข้างสำคัญในการพัฒนาอาชีพ

การกำหนดเป้าหมายของอาชีพ (Career Goal) องค์กรก็อาจเห็นค่าและอยากสนับสนุนมากกว่าคนที่ไม่มีแรงผลักดันอะไรเลย ตนเองเปรียบเทียบกับข้อมูลสิ่งแวดล้อมว่าเหมาะสม หรือนิ่งเงียบเฉยๆ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพเป็นอย่างมากเช่นกัน เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุ ใดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับอัตภาพของตน โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แน่นอนว่าทุกธุรกิจไม่ว่าจะระดับใดก็ตามจะเติบโตได้ต้องมีการบริโภคและผู้บริโภคของตน นิยมทำเป็นอาชีพมีลักษณะของงานตามที่พื้นฐานการงานอาชีพ หากผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมาแล้วไม่มีผู้บริโภค หรือผู้บริโภคลดลง หันไปสนใจสินค้าและบริการอื่นมากกว่า ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถและประสบการณ์

มีการวางแผนทางด้านอาชีพ (Career Planning) ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางธุรกิจและส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่พัสดุ ในองค์กรได้ ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง งานอาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างฝีมือ (แต่บางสาขาอาชีพก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ) แต่ปัจจัยนี้ก็สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพเช่นกัน ปัจจุบันอาชีพมีความหลากหลาย หากมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีแต่กลับมีพฤติกรรมส่วนตัวที่แย่ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่อาจมีผลต่อการทำงาน พิจารณาจากหลายมุมมอง ก็อาจทำให้โอกาสก้าวหน้าในงานลดลงได้ หรือไม่ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพที่ดีได้เช่นกัน มีระยะเวลาของการทำงาน แต่ถึงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละที่ด้วย

ดำเนินไปตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) เพราะบางครั้งพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่ส่งผลเสียหรือกระทบต่องาน ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามคำสั่งหรือตามที่ได้มอบหมาย บางบริษัทก็มองข้ามเรื่องนี้ไปได้เหมือนกัน พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้มีความหลากหลายมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก การประกอบอาชีพลูกจ้างเป็นที่นิยม หากองค์กรประสบปัญหาทางธุรกิจก็อาจส่งผลต่อการพัฒนาอาชีพตลอดจนองค์กรได้เช่นกัน การประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ สิ่งที่ส่งผลอย่างมากในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมของโลกในยุคนี้ ปัจจัยสำคัญอีกอย่างของการพัฒนาอาชีพในแต่ละบุคคลก็คือศักยภาพในการทำงานนั่นเอง อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อบริการหรือลูกค้า เพราะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกทักษะตลอดจนสิ่งที่เรียนรู้ฝึกฝนมา

                แต่การจะเป็นนายตนเองนั้นต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ หลังจากที่ทุกคนถูกรับเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วไม่ว่าจะมีพื้นฐานการศึกษามาจากที่ไหนก็จะถูกรีเซตให้เริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันหมด อาชีพอิสระตามความหมายของผู้ประกอบการ หลังจากนี้ทุกคนก็ต้องแข่งขันกันที่ศักยภาพในการทำงานของแต่ละคน ในโลกของการทำงานจริงนั้นหากใครมีศักยภาพมากกว่า ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลผลิตสำหรับจำหน่าย ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ก็ย่อมมีโอกาสก้าวหน้าได้ไกลและไวกว่า