อาชีพน่าสนใจ ช่างเทคนิคไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน

มีบทบาทหน้าที่การทำงานของ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะได้มาตรฐานสากล พัฒนาฝีมือและทักษะในงานให้กับบุคลากรผู้ใช้งานได้อย่างไม่มีขีดจำกัดอีกด้วย ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โรงงานอุตสาหกรรมตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กำลังแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อรองรับงานในอนาคตที่คาดว่าจะมีความต้องการในตลาดเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่เลือกใช้งานเครื่องมือ การประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนความต้องการแรงงานฝีมือแห่งชาติ ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เครื่องจักรที่ทันสมัย และทรงประสิทธิภาพ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในการเป็นผู้ผลิตงานด้านวิศวกรรมชั้นนำของโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง บริการตรวจสอบและออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายหลักในการดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะการปฏิบัติงานของอาชีพ ช่างเทคนิคไฟฟ้า มีดังนี้

1. ปฏิบัติงานในส่วนงานบำรุงรักษาเครื่อง ฝีมือความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของ ช่างเทคนิคไฟฟ้า และพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ตามระเบียบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพ และการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อบรรยากาศอันน่าอึดอัด ความร้อน, เสียง ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกลิ่นของสารเคมีต่างๆ  นอกจากนี้ในบางครั้ง ยังจำเป็นต้องทำงานเพียงลำพัง สามารถเพิ่มโอกาสในการรับค่าจ้างตอบแทนที่เป็นธรรม กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กระทรวงแรงงาน

2. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน การเเก้ปัญหาขาดเเคลนเเรงงานฝีมือจะประสบความสำเร็จ ทำให้ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดจนรอบคอบส่วนตัวสูงอยู่พอสมควร ต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอีกทั้งในบางครั้งก็ต้องทำงานเกินเวลา บริการการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ทั้งในการผลิตแรงงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่ทำงานอยู่แล้วโดยการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยผู้ชำนาญและผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

3. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ผู้ที่จะประกอบอาชีพ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ หากแต่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเป็นจุดเด่น หรือไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยวุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ผู้ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนด ตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค พัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อีกหนึ่งสาขาอาชีพ ที่ตลาดแรงงานพร้อมอ้าแขนต้อนรับตลอดเวลา

4. ทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า โดย ช่างเทคนิคไฟฟ้า ที่เรียนจบสาขาสายอาชีพนี้จัดเป็นสาขาที่บริษัทหรือโรงงานหลายๆ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ แห่งมีความต้องการมาก ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้เมื่อผ่านการทดสอบระดับความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะตลาดงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งในการผลิตสินค้านานาชนิด มีประสบการณ์การทำงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาชาอาชีพช่างไฟฟ้า ทำให้มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยมากมาย

5. ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า รู้จักวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางช่างให้มีความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่ประกอบอาชีพ ช่างเทคนิคไฟฟ้า ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ผู้นำและผู้ตามที่ดีในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ว่าด้วยวิศวกรหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกแล้วแต่ มีความรู้ความสามารถสูงในสาขาอาชีพของตนเอง สำหรับการศึกษาในหลักสูตรช่างกลโรงงาน จัดเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกทักษะทางด้านการผลิต มีความรอบรู้ในเชิงช่างทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีความคิดริเริ่ม มีการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านการออกแบบและการติดตั้ง

6. บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ทันเหตุการณ์อยู่เสมอในยุคโลกาภิวัฒน์รวมทั้งซ่อมบำรุงด้วยเครื่องจักรกลอันมีความหลากหลาย ความเข้าใจในกระบวนการทำงานและจดจำได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของ ช่างเทคนิคไฟฟ้า โรงงานทั้งสิ้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการค้นคว้าทดลอง เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น วัตถุประสงค์ของกฎหมายกันก่อนเนื่องจากอาคารจะมีโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน สามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูด และการเขียน โดยช่างผู้นำชาญในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเรียกย่อๆ ว่า ช่างกลโรงงาน หากทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรมีความรู้ทางด้านเครื่องวัด ยังมีหน้าที่ซ่อมบำรุงแบบครอบคลุม มีการใช้งานไประยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดูแล

7. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ และบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ตลาดแรงงานยังมีความต้องการเจ้าหน้าที่คํานวณต้นทุนการผลิตที่มีความสามารถอีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งในการใช้อาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว แม้กฎหมายจะไม่บังคับให้ต้อง พัฒนาการผลิต การทําธุรกิจของหน่วยงานให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในภาวะเศรษฐกิจโลก เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเข้ามาเรียนสาขานี้จึงต้องมีใจรักเป็นอย่างมาก ช่างเทคนิคไฟฟ้า สามารถเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นกลาง ความสามารถของช่างกลโรงงานนั้นมีขนาดกว้างมาก

อัตราการเติบโตของมูลค่าส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำการตรวจสอบสภาพอาคารและบำรุงรักษา สะท้อนถึงระดับความรู้ความสามารถของ ช่างเทคนิคไฟฟ้า และความต้องการผู้ประกอบชิ้นส่วนทางไฟฟ้าสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่งออก แต่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของอาคารควรจะดำเนินการอยู่แล้ว แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้ ถึงแม้อุตสาหกรรมจะต้องประสบกับคู่แข่งสําคัญ จึงเป็นที่ต้องการตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *